Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

2. Objednávka tovaru

3. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

4. Dodacie podmienky

5. Kúpna cena a platobné podmienky

6. Reklamačný poriadok

7. Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

9. Kontakty a zákaznícke centrum

10. Záverečné ustanovenia


1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky, práva a povinnosti zmluvných strán pri zmluvách uzatvorených medzi predávajúcim - spol. Tarsago Slovensko, s.r.o., so sídlom Námestie slobody 11, Bratislava 811 06, IČO 35 862 394, spol. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 29299/B, DIČ: 2020264532, IČ DPH: SK2020264532 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim – užívateľom internetových stránok www.vyber.sk (ďalej len „kupujúci“), ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru (vrátane tovaru dodávaného na základe dohôd o predplatnom uzavretých s predávajúcim) na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru, vrátane dohôd o predplatnom, uzatvorených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.vyber.sk, s čím kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí. Zmluvy je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.

2. Objednávka tovaru a spôsob uzavretia kúpnej zmluvy

Ponuka tovaru je rozdelená do kategórií: Knihy, Hudba & CD, Video & DVD, Časopisy a Doplnkový predaj. V každej kategórii nájdete prehľad jednotlivých tovarov a podrobný popis hlavných vlastností jednotlivých tovarov každého z nich spolu s ich celkovou kúpnou cenou vrátane DPH a všetkých ostatných prípadných daní. V prípade, ak by vzhľadom na povahu tovaru nebolo možné cenu tovaru primerane určiť vopred, kupujúci bude oboznámený so spôsobom jej výpočtu pred odoslaním objednávky. V prípade, ak by malo dôjsť k uzavretiu dohody o predplatnom alebo zmluvy na dobu neurčitú, kupujúci bude informovaný o celkovej cene za zúčtovacie obdobie, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta.

O nákladoch na dopravu, dodanie, poštovnom a iných eventuálnych nákladoch a poplatkoch spojených s kúpou tovaru od predávajúceho bude kupujúci oboznámený v príslušnej sekcii internetovej stránky pred odoslaním záväznej objednávky. Ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, bude kupujúci pred odoslaním objednávky informovaný o skutočnosti, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky.

V prípade ak by malo medzi predávajúcim a kupujúcim dôjsť k uzavretiu zmluvy na dobu určitú (napr. v prípade dohody o predplatnom), bude kupujúcemu pred odoslaním objednávky vždy poskytnutá informácia o dĺžke trvania zmluvy. V prípade, ak by malo dôjsť k uzatvoreniu zmluvy na dobu neurčitú alebo ak by malo dôjsť k uzavretiu zmluvy, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, bude kupujúcemu pred odoslaním objednávky poskytnutá informácia o podmienkach vypovedania takejto zmluvy. Rovnako bude kupujúci informovaný pred odoslaním objednávky aj o akejkoľvek minimálnej dĺžke trvania jeho záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ak pre kupujúceho budú takéto záväzky zo zmluvy vyplývať a o jeho povinnosti zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a podmienky jej poskytnutia, ak sa takéto povinnosti kupujúceho budú v súvislosti s poskytnutím niektorého tovaru eventuálne aplikovať.

V prípade zmlúv predmetom, ktorých je poskytnutie elektronického obsahu v zmysle § 2 ods. 8 Zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), t.j. dát vytvorených a poskytnutých v elektronickej podobe, najmä počítačových programov, aplikácií, hier, hudby, videí alebo textov, predávajúci pred odoslaním objednávky poskytne kupujúcemu (ak to bude vhodné s prihliadnutím na charakter daného produktu), informácie o funkčnosti vrátane použiteľných technických opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu a informácie o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie.

Pred začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (viď časť 8 týchto všeobecných obchodných podmienok nižšie), je predávajúci povinný (i) poučiť kupujúceho o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy, a (ii) vyžiadať od kupujúceho výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že kupujúci bol riadne poučený podľa bodu (i).

Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho, pričom kupujúci o dostupnosti tovaru bude taktiež informovaný najneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky.

Tovar, o ktorý má kupujúci záujem, môže pridať do nákupného košíka. Po pridaní tovaru do nákupného košíka vyplní kupujúci všetky predpísané údaje uvedené v objednávkovom formulári, ktoré následne skontroluje a prípadné chyby opraví. V prípade, ak sú údaje vyplnené v objednávkovom formulári správne a kupujúci si praje tovar objednať, klikne na tlačidlo „Odoslať záväznú objednávku s povinnosťou platby“. Týmto okamihom si kupujúci objednáva vybraný tovar a výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je aj jeho povinnosť zaplatiť cenu. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný.

Na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke bude zaslaný e-mail, v ktorom predávajúci objednávku kupujúceho potvrdí. Potvrdenie bude vykonané bezprostredne po objednaní. Potvrdením (akceptáciou) objednávky dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. V rámci potvrdenia objednávky budú kupujúcemu v textovej forme poskytnuté aj všeobecné obchodné podmienky vzťahujúce sa v čase uzavretia zmluvy na príslušnú objednávku, čím je kupujúcemu umožnená ich archivácia a reprodukcia. Kupujúci by si mal doručené potvrdenie objednávky spolu s poskytnutými všeobecnými obchodnými podmienkami bezpečne uložiť pre účely preukázania vzniku zmluvného vzťahu s predávajúcim.

V potvrdení predávajúceho budú uvedené najmä tieto informácie: identifikácia kupujúceho a predávajúceho (fakturačná a dodacia adresa), číslo objednávky, dátum objednávky, druh a počet objednaného tovaru, kúpna cena tovaru (jednotlivé položky a celková kúpna cena za tovar), náklady na dodanie tovaru (poštovné a balné), celková kúpna cena obsahujúca DPH a všetky eventuálne ďalšie náklady pre kupujúceho, spôsob dodania, spôsob vykonania platby, termín dodania a kontaktná adresa pre informácie o procese dodania tovaru a informácie o možnosti kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

Zmluvu medzi kupujúcim (t.j. objednávku a jej potvrdenie) predávajúci uchováva po dobu trvania práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy a po dobu nevyhnutnú na plnenie zákonných povinností predávajúceho v zmysle príslušných právnych predpisov. Zmluvu možno sprístupniť kupujúcemu na jeho žiadosť.

3. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci je povinný najmä:

a)  dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b)  zabezpečiť, aby dodaný tovar bol v súlade so všetkými všeobecne záväznými predpismi platnými na území SR,

c)  odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady vyžadované platnými právnymi predpismi SR (napr. návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo najmä na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho.

 

Kupujúci je povinný najmä: a)  prevziať dodaný tovar,

b)  zaplatiť predávajúcemu celú dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote/lehotách splatnosti.

Kupujúci má právo najmä na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom potvrdení - akceptovaní objednávky.

4. Dodacie podmienky

Tovar predávajúci dodáva prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Slovenská pošta na adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

Predávajúci objednávku kupujúceho splní a tovar dodá kupujúcemu v lehote 30 dní od potvrdenia – akceptácie objednávky. Kupujúci prevezme tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávkovom formulári.

Akékoľvek informácie týkajúce sa procesu dodania tovaru môže kupujúci získať na adrese zakaznik@tarsago.sk. V požiadavke je vždy potrebné uviesť číslo objednávky uvedené v potvrdení objednávky zaslanom predávajúcim.

5. Kúpna cena a platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru alebo iných nákladov a poplatkov, o ktorých bol kupujúci informovaný.

Kúpna cena každého druhu tovaru vrátane DPH je uvedená v popise konkrétneho druhu tovaru a kupujúci súhlas s kúpnou cenou prejaví odoslaním objednávky. Odoslaním objednávky kupujúci zároveň vyjadruje súhlas so zaplatením nákladov na dodanie tovaru a eventuálnych iných nákladov a poplatkov, o ktorých bol pred odoslaním objednávky informovaný v zmysle vyššie uvedených ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar nie je dodávaný na dobierku. K dodanému tovaru je priložená zloženka, prostredníctvom ktorej kupujúci kúpnu cenu uhradí. Kupujúci môže zaplatiť buď celú kúpnu cenu naraz, v lehote 14 dní od dodania tovaru, alebo v troch mesačných bezúročných splátkach. Prvá splátka (vo výške 1/3 kúpnej ceny) musí byť zaplatená do 14 dní odo dňa dodania tovaru. Druhá splátka (vo výške 1/3 kúpnej ceny) musí byť zaplatená do jedného mesiaca odo dňa splatnosti prvej splátky. Tretia splátka (vo výške 1/3 kúpnej ceny) musí byť zaplatená do jedného mesiaca odo dňa splatnosti druhej splátky. K cene tovaru bude pripočítané poštovné a balné v aktuálnej výške 4,90 €.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

6. Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle ustanovení § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). V zmysle § 622 Občianskeho zákonníka, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

V zmysle § 623 Občianskeho zákonníka, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom, kedy kupujúci tovar prevezme. Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladu po dodaní a bezodkladne informovať predávajúceho o zistených vadách. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho nároky z vád tovaru len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré existovali v čase dodania tovaru kupujúcemu, alebo ktoré sa vyskytnú v rámci stanovenej záručnej doby, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Ak predávajúci bude uplatňovať záručné podmienky, ktoré sú prísnejšie (t.j. výhodnejšie z pohľadu kupujúceho) ako podmienky vyplývajúce z príslušných právnych predpisov, kupujúci o tom bude informovaný pred odoslaním objednávky.

Všetky reklamácie musí kupujúci uplatniť najneskôr do konca záručnej doby. V oznámení o reklamácii musia byť popísané zistené vady tovaru, musia tu byť uvedené informácie potrebné k identifikácii kupujúceho a reklamovaného tovaru spolu s číslom objednávky, pričom v oznámení by mal byť uvedený navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie v zmysle § 622 alebo § 623 Občianskeho zákonníka. Ak aj kupujúci navrhovaný spôsob reklamácie neuvedie, predávajúci vadný tovar vymení za bezvadný, ak bude reklamácia dôvodná.

Reklamáciu spolu s vadným tovarom zašle kupujúci na adresu Tarsago Slovensko, s.r.o., P. O. Box 119, 832 39 Bratislava 3. Reklamáciu je možné tiež zaslať na e-mailovú adresu zakaznik@tarsago.sk s tým, že vadný tovar je súčasne potrebné poslať na adresu Tarsago Slovensko, s.r.o., P. O. Box 119, 832 39 Bratislava 3. Na danej adrese je možné zároveň podať sťažnosť alebo iný podnet, ktorými sa predávajúci bude zaoberať bez zbytočného odkladu, pričom o vybavení sťažnosti bude predávajúci kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu po jej preverení.

Ak kupujúci uplatní reklamáciu, je predávajúci povinný rozhodnúť o uznaní reklamácie a jej vybavení niektorým zo zákonom stanovených spôsobov alebo rozhodnúť o zamietnutí reklamácie s poskytnutím odôvodnenia ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ihneď po uplatnení reklamácie predávajúci doručí kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie; ak nebude možné potvrdenie doručiť ihneď, kupujúci potvrdenie obdrží bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch predávajúci reklamáciu vybaví aj neskôr; najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O vybavení reklamácie predávajúci vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak kupujúci reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho vydať o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Ak kupujúci reklamáciu uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe (t.j. osobe oprávnenej na vykonávanie záručných opráv, ak je taká osoba určená), náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci kupujúcemu uhradí do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Informácie o priebehu vybavovania reklamácie predávajúcim môže kupujúci získať e-mailom na adrese zakaznik@tarsago.sk alebo na telefónnom čísle 0850111223.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a v súlade s § 3 ods. 1 písm. d) a g) Zákona.

7. Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

Viac na Ochrana osobných údajov.

 

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa (i) prevzatia objednaného tovaru (všetkých častí objednaného tovaru), (ii) prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, v prípade ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, (iii) prevzatia posledného dielu alebo kusu tovaru, v prípade ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov alebo (iv) prevzatia prvého dodaného tovaru, v prípade tovaru, ktorý sa dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia (napr. na základe dohody o predplatnom). Za prevzatie tovaru sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu. Ak dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k uzavretiu zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu (viď vyššie) nedodávaného na hmotnom nosiči, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie podľa predchádzajúceho odseku. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. h) Zákona.

V prípade ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, odstúpenie realizuje jednoznačným vyhlásením vyjadrujúcim jeho vôľu odstúpiť adresovaným predávajúcemu napr. formou listu doručeného na adresu Tarsago Slovensko, s.r.o., P. O. Box 119, 832 39 Bratislava 3 alebo e-mailom na adrese zakaznik@tarsago.sk . Na tento účel môže kupujúci použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na tomto odkaze. Ak kupujúci využije možnosť odstúpiť prostredníctvom tohto formulára, kupujúci obratom obdrží potvrdenie o prijatí odstúpenia.

Po uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný tovar vrátiť na adresu Tarsago Slovensko, s.r.o., P. O. Box 119, 832 39 Bratislava 3, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar kupujúci odovzdá na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty podľa predchádzajúcej vety. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade odstúpenia od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od kupujúceho prijal v súvislosti s uzavretím zmluvy, a to najmä kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru kupujúcemu (okrem dodatočných nákladov, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka). Vyššie uvedené platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Úhrada platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri svojej platbe, ak kupujúci výslovne neurčí iný spôsob, a to bez účtovania ďalších poplatkov zo strany predávajúceho. V prípade, ak má kupujúci záujem o využitie iného spôsobu úhrady platby v porovnaní s tým aký bol použitý pri jeho platbe, kupujúci navrhovaný spôsob platby uvedie v oznámení o odstúpení.

Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho, ktorá je za týmto účelom uvedená v týchto všeobecných obchodných podmienkach alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy s predávajúcim, ktorej predmetom je (i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil, (ii) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, (iii) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, (vi) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, (vii) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, a (viii) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom. Ďalšie výnimky z práva kupujúceho na odstúpenie sú uvedené v § 7 ods. 6 Zákona.

9. Kontakty a zákaznícke centrum

Predávajúceho je možné písomne kontaktovať na adrese: Tarsago Slovensko, s.r.o., P. O. Box 119, 832 39 Bratislava 3, prípadne e-mailom na adrese zakaznik@tarsago.sk. Telefonicky je možné informácie získať na tel. č. 0850111223. Orgánom všeobecného dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia. V prípade ponuky a predaja potravín sú orgánom dohľadu orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a štátna veterinárna a potravinová správa a v prípade ponuky a predaja kozmetických výrobkov sú orgánom dohľadu Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Pri každej komunikácii s predávajúcim uvedie kupujúci, pokiaľ je to možné, svoje zákaznícke číslo.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na každú zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom on-line obchodu na internetových stránkach www.vyber.sk, pričom tvoria jej neoddeliteľnú súčasť a po uzatvorení zmluvy môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom zmluvných strán.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, a to predovšetkým v dôsledku zmien obchodnej stratégie predávajúceho, zmien príslušných právnych predpisov, zmien technických alebo marketingových podmienok poskytovania tovarov alebo služieb alebo s cieľom zlepšenia, zjednodušenia alebo rozšírenia poskytovania tovarov alebo služieb. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením nového znenia na internetovej stránke on-line obchodu predávajúceho. Prípadné zmeny a doplnky všeobecných obchodných podmienok sa nebudú vzťahovať na už uzatvorené zmluvy.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím zmluvy.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal, bol s ich obsahom oboznámený, porozumel mu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.