Pravidlá hier a súťaží

Pravidla súťaží 2021 - 2022


Vážení zákazníci,
z dôvodu nepredvídaných technických príčin sme boli nútení preložiť žrebovanie 5. TARSAGO VEĽKEJ HRY. O dátume nového žrebovania vás budeme informovať na tomto mieste počas nasledujúcich týždňov.
Ďakujeme vám za pochopenie a trpezlivosť.

 

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

Tieto všeobecné pravidlá (ďalej len „Všeobecné pravidlá“) upravujú pravidlá a podmienky organizácie a účasti na spotrebiteľských hrách (ďalej len „Hry“), a to nasledovne:

 1. Ak nižšie v osobitných pravidlách pre jednotlivé Hry (ďalej len „Osobitné pravidlá“) nie je uvedené inak, tak spoločnými organizátormi Hier (ďalej len „Spoluorganizátori“) sú spoločnosti:
  1. Tarsago Česká republika, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 24711748, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 168029;
  2. Tarsago Kft., so sídlom 22 Népfürdö utca,1138 Budapešť, Maďarsko, daňové číslo 10498369-2-41, registračné číslo 01-09-073862;
  3. Tarsago Romania S.R.L., so sídlom Vulturilor ulica 18-18A, prízemie, miestnosť č. 3, Sector 3, Bukurešť, Rumunsko, zapísaná v obchodnom registri pri súde v Bukurešti pod č. J40/693/21.01.2004, osobitné registračné číslo RO16066125; a
  4. Tarsago Slovensko, s.r.o., so sídlom Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 862 394, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 29299/B.
 2. Každý zo Spoluorganizátorov bude spoluorganizovať akúkoľvek Hru iba za podmienok a v rozsahu povolenom miestnymi právnymi predpismi.
 3. Ak nie je uvedené inak, Hry sú spoločne organizované Spoluorganizátormi, a to na území Českej republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenskej republiky. Ceny sú spoločné pre všetkých Spoluorganizátorov organizujúcich Hry. Nominálna hodnota cien bude uvedená v propagačných materiáloch každého Spoluorganizátora v mene Euro. Každá cena je určená pre jedného výhercu.
 4. Tieto Všeobecné pravidlá, ako aj Osobitné pravidlá pre jednotlivé Hry, sú rovnaké pre všetkých Spoluorganizátorov s výnimkou odlišností vyplývajúcich z miestnych okolností alebo požiadaviek vyplývajúcich z miestnych právnych predpisov. Všetky tieto odlišnosti sú uvedené vo Všeobecných pravidlách a Osobitných pravidlách vydaných pre príslušnú krajinu. Názvy cien v rôznych jazykoch sa môžu líšiť, nakoľko nejde o doslovné preklady.
 5. Hry nie sú hazardnými hrami, ale spotrebiteľskými propagačnými súťažami.
 6. Hry sa môže zúčastniť každý, kto najneskôr v deň vstupu do Hry dovŕšil vek 18 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov sa nemôžu zúčastniť Hry a nemôžu v Hre ani vyhrať. Hry sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Spoluorganizátorov a ich blízke osoby a ani zamestnanci iných subjektov zapojených do organizácie Hier a ich blízke osoby. Zoznam subjektov zapojených do organizácie Hier je dostupný na https://obchod.tarsago.sk/hry-a-sutaze/pravidla-sutazi/.
 7. Hier sa môže zúčastniť každý, kto od Spoluorganizátora, ktorý podniká v krajine bydliska daného účastníka, dostane propagačné materiály s ponukou zúčastniť sa Hry a ďalej ten, komu je ponúknutá možnosť zúčastniť sa Hry iným spôsobom. Ponuka zúčastniť sa na Hre bude príjemcom distribuované (ak nie je v Osobitných pravidlách uvedené inak) prostredníctvom pošty, tlače, internetu, elektronickej pošty, telefonicky alebo inými komunikačnými prostriedkami, ktoré zákon pripúšťa.
 8. Pokiaľ nie je v Osobitných pravidlách a/alebo v propagačných materiáloch výslovne uvedené inak, osoby, ktorým bola ponúknutá možnosť zúčastniť sa Hry, môžu do Hry vstúpiť akýmkoľvek komunikačným prostriedkom, ktorý zákon pripúšťa, vrátane pošty, internetu, elektronickej pošty, telefónu a/alebo telemarketingovej kampane.
 9. Každý, kto od Spoluorganizátora dostane ponuku opakovane vstúpiť do Hry, môže vstúpiť do Hry vždy, keď takúto ponuku dostane. Šanca na výhru sa tak zvyšuje s každým novým vstupom.
 10. Niektoré propagačné materiály obsahujú ponuku viacnásobného vstupu do Hry v súlade s Osobitnými pravidlami takejto Hry. Pri jednotlivých propagačných ponukách sa môže líšiť počet ponúkaných mnohonásobných vstupov do Hry a účastníkom môžu byť dodatočne poskytnuté ďalšie ponuky na mnohonásobný vstup do Hry. Osobitné pravidlá môžu stanoviť maximálny počet ponúk mnohonásobných vstupov, ktoré môže rovnaký účastník dostať na základe rovnakých propagačných materiálov.
 11. Každý, kto dostane ponuku zúčastniť sa Hry, má právo slobodne sa rozhodnúť, či sa Hry zúčastní alebo nie.
 12. Účasť v Hre je vždy podmienená objednaním produktu ponúkaného oslovenej osobe príslušným Spoluorganizátorom spoločne s ponukou vstupu do Hry.
 13. Účastník bude zaradený do Hry potom, ako Spoluorganizátori overia, že účastník spĺňa podmienky účasti v Hre stanovené vo Všeobecných pravidlách, príslušných Osobitných pravidlách, prípadne v propagačných materiáloch, pokiaľ tieto obsahujú podmienky účasti v Hre.
 14. Žrebovanie alebo iný spôsob výberu výhercu a overenie výsledkov sa uskutočňuje pod dohľadom notára z Českej republiky (ak nie je uvedené inak).
 15. Žrebovanie alebo iný spôsob výberu výhercu sa uskutoční v priestoroch spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.
 16. Pokiaľ je výhra prezentovaná v príslušných propagačných materiáloch vo viacerých druhoch, pričom výber konkrétneho druhu výhry patrí výhercovi, musia účastníci označiť nimi preferovaný druh výhry vo vstupnej listine zasielanej späť Spoluorganizátorovi, od ktorého obdržali propagačné materiály, pokiaľ nie je v propagačných materiáloch uvedené inak. Výherca je oprávnený požadovať vyplatenie svojej výhry aj vo finančnej podobe, a to aj v prípade, že v pôvodnej propagačnej kampani bola výhra prezentovaná vo forme osobného automobilu alebo inej vecnej výhry, pokiaľ takýto postup nie je v rozpore s miestnymi právnymi predpismi.
 17. Spoluorganizátori si vyhradzujú právo neudeliť výhru osobe označenej za výhercu alebo jej odňať už udelenú výhru, ak na základe dodatočných informácií získaných Spoluorganizátormi pred alebo po výbere výhercu vyjde najavo, že daná osoba nespĺňa podmienky vyplývajúce z Všeobecných pravidiel, z príslušných Osobitných pravidiel alebo prípadne propagačných materiálov, pokiaľ sú v nich takéto podmienky obsiahnuté alebo táto osoba nie je oprávnená na prevzatie výhry z iných dôvodov v zmysle príslušných právnych predpisov. V prípade, ak Spoluorganizátor uplatní právo podľa predchádzajúcej vety, bude v súlade s príslušnými Osobitnými pravidlami určený nový výherca; v takom prípade budú informácie o novom určení výhercu zverejnená na internetových stránkach Spoluorganizátorov aspoň 7 dní pred novým určením výhercu. Všetky pravidlá Hier vzťahujúce sa na určenie pôvodného výhercu sa uplatnia primerane aj pre určenie nového výhercu.
 18. Výhercovia budú informovaní o výhre čo najskôr ako to bude možné. Spoluorganizátori zverejnia meno a priezvisko výhercov, obec a krajinu ich bydliska a informáciu o získanej výhre. Dátum a miesto zverejnenia týchto informácií sú uvedené v Osobitných pravidlách pre príslušnú Hru. Výhru získava výherca od toho Spoluorganizátora, od ktorého dostal výherca propagačné materiály s ponukou zúčastniť sa na Hre. Ak si výherca neprevezme výhru do 90 dní od určenia výhercu, jeho nárok na výhru zaniká.
 19. Výška výhier je uvádzaná pred zdanením a inými prípadnými povinnými odvodmi (okrem prípadu, ak je v Osobitných pravidlách určené inak). Pre vylúčenie pochybností platí, že uvedené hodnoty nepeňažných výhier sú vrátane dane z pridanej hodnoty, pokiaľ sa uplatní podľa príslušných právnych predpisov. Všetky výhry budú zdanené podľa platných právnych predpisov v príslušnej krajine.
 20. Výhercom zo Slovenskej republiky bude peňažná výhra vyplatená v mene Euro.
 21. Pre účely propagačných aktivít súvisiacich s výberom a oznámením výhercov sú Spoluorganizátori, ich zástupcovia a ďalšie oprávnené tretie osoby (zoznam zástupcov a tretích osôb je k dispozícii na webových stránkach https://obchod.tarsago.sk/hry-a-sutaze/pravidla-sutazi/ v rozsahu povolenom miestnymi právnymi predpismi a v rozsahu udeleného súhlasu oprávnení, nie však povinní, použiť, kopírovať, prenášať, šíriť, vystaviť, prezentovať, uverejniť alebo iným spôsobom propagovať alebo používať, okrem iného na webových stránkach Spoluorganizátorov alebo v ich propagačných materiáloch, prejavy osobnej povahy výhercov špecifikované v odseku 22 (ii) nižšie. Spoluorganizátori však môžu, podľa svojho uváženia, požiadať výhercov, aby podpísali akýkoľvek dokument, ktorý môže byť potrebný na preukázanie skutočnosti, že uvedený súhlas bol Spoluorganizátorom udelený. Súhlas (pokiaľ bol výhercom udelený) sa vzťahuje na použitie všetkých prejavov osobnej povahy a to na akomkoľvek médiu a v akomkoľvek formáte, vrátane, nie však výlučne, tlače, zásielok v rámci priameho marketingu, online komunikácie, digitálnych, mobilných alebo bezdrôtových komunikačných prostriedkov a to bez nároku výhercu na akúkoľvek kompenzáciu, odmenu alebo kontrolu a bez nutnosti ďalšieho informovania výhercu alebo získania akéhokoľvek jeho ďalšieho súhlasu.
 22. Osobné údaje
  1. Pri vstupe účastníka do Hry príslušný Spoluorganizátor získa od účastníka jeho osobné údaje alebo použije osobné údaje získané skôr (ďalej len „Osobné údaje“), a to konkrétne údaje o mene, priezvisku, kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo a e-mail) a údaj o veku účastníka.
  2. Pre účely propagačných činností súvisiacich s výberom a oznámením výhercov, uvedených v odseku 21 vyššie, sú, na základe súhlasu výhercu, Spoluorganizátori, ich zástupcovia a ďalšie oprávnené tretie osoby, oprávnení zhromažďovať a spracúvať nasledovné Osobné údaje výhercov: získanú cenu, meno, priezvisko, obec bydliska a fotografie zachytené, vyfotografované alebo inak zaznamenané, resp.  zvečnené niektorým zo Spoluorganizátorov, ich zástupcov, výhercov alebo akoukoľvek inou osobou.
  3. Okrem vyššie uvedeného môžu  byť výhercovia požiadaní o poskytnutie ďalších Osobných údajov, ako napríklad jedinečné národné identifikátory v prípadoch, kedy je to nevyhnutné na plnenie daňových a platobných povinností Spoluorganizátorov.
  4. Všetci Spoluorganizátori sú spoločnými prevádzkovateľmi Osobných údajov v zmysle článku 26 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) (ďalej len „GDPR“). Spoluorganizátor, ktorý ponúkol účastníkovi, aby sa Hry zúčastnil, umožní účastníkovi výkon jeho práv v súvislosti so spracúvaním jeho Osobných údajov podľa článkov 15-22 GDPR a poskytne mu informácie o spracúvaní jeho Osobných údajov v súlade s článkom 13 GDPR v prípade, ak účastníkovi neboli tieto informácie poskytnuté prostredníctvom Všeobecných pravidiel alebo iným spôsobom.
  5. Pokiaľ  nie je v propagačných materiáloch, Osobitných pravidlách alebo iným spôsobom, určeným pre vstup účastníka do Hry, uvedený iný účel, budú Osobné údaje spracúvané iba na účely uvedené nižšie. Príslušný právny základ spracúvania je uvedený v zátvorke pri každom z účelov spracúvania Osobných údajov: súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, zákonná povinnosť prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR:
   1. organizácia a realizácia Hier (súhlas účastníka);
   2. úhrada príslušných daní a poplatkov a plnenie informačných povinností voči príslušným orgánom verejnej moci (zákonná povinnosť príslušného Spoluorganizátora);
   3. použitie prejavov osobnej povahy, uvedených v odseku 22 (ii) vyššie, na propagačné a reklamné činnosti súvisiace s výberom a oznámením výhercov (súhlas výhercov);
   4. použitie Osobných údajov (údaje o mene, priezvisku, obci bydliska a získanej výhre) na účel splnenia právnych povinností Spoluorganizátorov zabezpečiť uverejnenie výsledkov Hier (zákonná povinnosť Spoluorganizátora, pokiaľ to vyžadujú miestne právne predpisy) alebo na účel zabezpečenia  dostatočnej transparentnosti výsledkov Hier voči ostatným účastníkom a ďalej na účel uvedený v odseku 18 týchto Všeobecných pravidiel a v príslušných ustanoveniach Osobitných pravidiel (oprávnený záujem Spoluorganizátorov);
   5. vybavovanie sťažností v súvislosti s usporadúvaním a realizáciou Hier (oprávnený záujem Spoluorganizátorov);
   6. výkon Všeobecných pravidiel a/alebo Osobitných pravidiel a/alebo obrana na súde a/alebo v iných právnych alebo správnych konaniach, vrátane preverovania prípadných porušení (oprávnený záujem Spoluorganizátorov);
   7. uchovávanie Osobných údajov v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na príslušného Spoluorganizátora (zákonná povinnosť príslušného Spoluorganizátora).
  6. V prípadoch, kedy je právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov účastníka jeho súhlas (ako je uvedené v odseku 22 (v) vyššie), má účastník právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať na zakaznik@tarsago.sk. V prípade, ak účastník odvolá súhlas s účasťou v Hre, nemôže sa Hry ďalej zúčastňovať a ani získať cenu. V prípade, ak účastník odvolá svoj súhlas so spracúvaním svojich prejavov osobnej povahy na účely propagačných a reklamných činností podľa odseku 22 (v)c vyššie, Spoluorganizátori takéto spracúvanie ukončia s prihliadnutím na dobu potrebnú na zmenu média alebo formátu, v ktorom boli prejavy osobnej povahy použité na propagačné a reklamné účely; týmto nie je dotknuté akékoľvek iné spracúvanie Osobných údajov, vykonávané na inom právnom základe.
  7. Účastník, ktorý odmietne poskytnutie Osobných údajov potrebných na vstup do Hry sa nebude môcť Hry zúčastniť ani získať výhru. Odmietnutie poskytnutia ďalších Osobných údajov (napr. jedinečný národný identifikátor), potrebných na plnenie daňových a/alebo oznamovacích povinností, môže znemožniť danému účastníkovi získať výhru.
  8. Spoluorganizátori môžu poskytovať Osobné údaje ďalším príjemcom v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov, a to:
   1. sprostredkovateľom, ktorí sú poverení Spoluorganizátormi na spracúvanie Osobných údajov v ich mene;
   2. v prípade, ak je nevyhnutné poskytnúť Osobné údaje na účely plnenia zákonných povinností niektorého zo Spoluorganizátorov alebo na plnenie povinností vyplývajúcich s rozhodnutí súdov alebo orgánov verejnej správy;
   3. orgánom verejnej moci alebo iným kategóriám príjemcov (ako sú žiadatelia, poradcovia alebo zástupcovia zúčastnených strán) v prípadoch uvedených v odseku 22 (v)e a (v)f vyššie.
  9. Osobné údaje budú uchovávané na účely súvisiace s Hrami a to po dobu trvania Hier a následne po dobu 3 rokov odo dňa uplynutia 90 dňovej lehoty určenej na prevzatie cien v súlade s odsekom 18 vyššie, pokiaľ právne predpisy nevyžadujú dlhšiu dobu uchovávania Osobných údajov. Každý Spoluorganizátor môže taktiež uchovávať Osobné údaje v príslušnej jurisdikcii v súlade s vlastnými pravidlami pre uchovávanie osobných údajov.
  10. Účastníci majú právo:
   1. získať od príslušného Spoluorganizátora potvrdenie o tom, či sú ich Osobné údaje spracúvané alebo nie a pokiaľ sú ich Osobné údaje spracúvané, potom majú právo získať prístup k týmto Osobným údajom a k informáciám špecifikovaným v článku 15 GDPR, ďalej tiež právo získať kópiu spracúvaných Osobných údajov v súlade s článkom 15 GDPR;
   2. na opravu Osobných údajov v prípade, ak sú tieto nesprávne a na doplnenie Osobných údajov v súlade s článkom 16 GDPR;
   3. na vymazanie Osobných údajov (právo „na zabudnutie“), pokiaľ je splnený niektorý z dôvodov uvedených v článku 17 GDPR (napr. pokiaľ už Osobné údaje nie sú potrebné pre účely organizovania a realizácie Hry alebo pokiaľ účastník odvolal svoj súhlas s ich spracúvaním);
   4. na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, pokiaľ sú splnené podmienky uvedené v článku 18 GDPR (napr. ak účastník napadne správnosť Osobných údajov, je spracúvanie obmedzené na dobu do kým nebude správnosť Osobných údajov overená  alebo ak je spracúvanie protizákonné a účastník žiada obmedzenie spracúvania Osobných údajov namiesto ich výmazu);
   5. namietať proti akémukoľvek ďalšiemu spracúvaniu na základe oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) (viď odsek 22 (v) vyššie) a to z dôvodov daných v konkrétnom prípade. Spoloční prevádzkovatelia nebudú ďalej spracúvať takéto Osobné údaje, pokiaľ nebude existovať iný oprávnený dôvod, ktorý by prevažoval záujmy alebo základné práva a slobody účastníka alebo pokiaľ to nebude potrebné na účely vymáhania, výkonu alebo obrany práv a právom chránených záujmov;
   6. na prenosnosť Osobných údajov za podmienok ustanovených GDPR, čo znamená právo získať Osobné údaje od Spoluorganizátorov a právo na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi a ďalej právo na to, aby Osobné údaje boli priamo prenesené inému prevádzkovateľovi, to všetko v súlade s článkom 20 GDPR.
  11. Účastníci môžu vykonávať svoje práva na e-mailovej adrese zakaznik@tarsago.sk.
  12. Účastníci môžu podať sťažnosť týkajúcu sa spracúvania Osobných údajov na miestnom orgáne dozoru - Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e:mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
 23. Tieto Všeobecné pravidlá upravujú všeobecné pravidlá a podmienky všetkých Hier organizovaných Spoluorganizátormi. Osobitné pravidlá upravujú ďalšie pravidlá a podmienky konkrétnej Hry, ako napr. podmienky účasti alebo určenie výhry. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi znením týchto Všeobecných pravidiel a Osobitných pravidiel majú prednosť Osobitné pravidlá.
 24. Spoluorganizátori si vyhradzujú právo vylúčiť z účasti v Hre tomu, kto poruší tieto Všeobecné pravidlá alebo príslušné Osobitné pravidlá alebo nesplní podmienky  v nich stanovené, rovnako  v prípad ak nesplní podmienky stanovené v propagačných materiáloch.
 25. Spoluorganizátori si vyhradzujú právo zrušiť alebo odložiť konanie Hier a / alebo právo zmeniť tieto Všeobecné pravidlá alebo ktorékoľvek Osobitné pravidlá a / alebo pozvať tretiu stranu ku spolu organizácii Hry v rozsahu, v akom to umožňujú právne predpisy konkrétnej krajiny.
 26. Zapojením sa do Hry dáva účastník svoj výslovný súhlas s týmito Všeobecnými pravidlami ako aj Osobitnými pravidlami.
 27. 27.    Tieto Všeobecné pravidlá, rovnako ako Osobitné pravidlá a ich akékoľvek zmeny alebo iné relevantné informácie týkajúce sa Hier, sú dostupné zadarmo na webových https://obchod.tarsago.sk/hry-a-sutaze/pravidla-sutazi/. V prípade akýchkoľvek otázok alebo sťažností ohľadom Hier nás môžete kontaktovať na zakaznik@tarsago.sk.

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ

 

 1. HRA O ZLATÚ CENU

  1. Hra prebieha od 1. 1. 2022 do 25. 1. 2023.
  2. Hodnota Zlatej ceny je 20.000 €. Zlatou cenou môže byť finančná čiastka, osobný automobil alebo iná hodnotná vec podľa toho, aká výhra bola prezentovaná v propagačnej kampani, na základe ktorej výherca Zlatú cenu vyhral.
  3. Hry sa môže zúčastniť každý, kto dostane propagačné materiály so vstupnými listinami pre účasť v Hre, vystavenými priamo na meno účastníka, alebo ten, komu je ponúknutá možnosť zúčastniť sa Hry iným spôsobom. Podmienkou účasti v Hre je, že účastník si objedná produkt ponúkaný príslušným Spoluorganizátorom a odpovie na ponuku zúčastniť sa Hry do 14 dní odo dňa doručenia propagačných materiálov, ak nie je v propagačných materiáloch uvedená iná lehota alebo konkrétny dátum, dokedy je potrebné objednať produkt a odpovedať na ponuku účasti v Hre. Účastník musí odpovedať na ponuku zúčastniť sa Hry v súlade s pokynmi uvedenými v propagačných materiáloch, najmä vrátením vstupných listín príslušnému Spoluorganizátorovi a / alebo vyjadrením súhlasu so vstupom do Hry iným spôsobom, ktorý bude v súlade s pokynmi uvedenými v propagačných materiáloch (napr. prostredníctvom internetu, elektronickej pošty, telefónu alebo akéhokoľvek komunikačného prostriedku, ktorý zákon pripúšťa).
  4. Rovnaký účastník môže byť na základe rovnakých propagačných materiálov zaradený do žrebovania najviac 50-krát podľa podmienok v nich uvedených.
  5. Výhercovia budú určení žrebovaním. Žrebovanie sa uskutoční 15. 2. 2023 a prebehne automatickými prostriedkami, metódou náhodného výberu čísiel.
  6. Mená výhercov a informácie o výhrach budú zverejnené na webových stránkach https://obchod.tarsago.sk/hry-a-sutaze/pravidla-sutazi/ dňa 22. 2. 2023.
 2. BONUS ZA RÝCHLU ODPOVEĎ

  1. Bonus za rýchlu odpoveď získa výherca Zlatej ceny v prípade, ak si objedná ponúkaný produkt a  odpovie na ponuku zúčastniť sa Hry o Zlatú cenu do 7 dní odo dňa obdržania propagačných materiálov a ak splní pokyny v nich uvedené.
  2. Výška Bonusu za rýchlu odpoveď bude až 3.000 € a môže sa pri jednotlivých propagačných ponukách líšiť. Pre výhercu je platný Bonus za rýchlu odpoveď vo výške, v akej bol uvedený v propagačných materiáloch, na základe ktorých sa výherca zúčastnil a vyhral.
  3. Bonus za rýchlu odpoveď môže byť finančná čiastka alebo iná hodnotná vec podľa toho, aká výhra bola prezentovaná v propagačnej kampani, na základe ktorej výherca Bonus za rýchlu odpoveď vyhral.
  4. Na propagačnú kampaň umožňujúcu výhru Bonusu za rýchlu odpoveď sa inak vzťahujú pravidlá a podmienky uvedené v Osobitných pravidlách Hry o Zlatú cenu.
 3. MIMORIADNA PRÉMIA

  1. Mimoriadnu prémiu získa výherca Hry o Zlatú cenu, pokiaľ ním objednaný produkt bol ponúkaný niektorými zo Spoluorganizátorov v kampani umožňujúcej výhru Mimoriadnej prémie a pokiaľ splní ďalšie podmienky a pravidlá uvedené v príslušných propagačných materiáloch.
  2. V závislosti na pravidlách v príslušných propagačných materiáloch bude hodnota Mimoriadnej prémie nasledovná:
   1. 1.500 €, pokiaľ si výherca podľa pokynov v príslušných propagačných materiáloch, použitých v propagačnej kampani umožňujúcej výhru Mimoriadnej prémie objednal 1 (jeden) z ponúkaných produktov, alebo
   2. 3.000 €, pokiaľ si výherca podľa pokynov v príslušných propagačných materiáloch, použitých v propagačnej kampani umožňujúcej výhru Mimoriadnej prémie  objednal aspoň 2 (dva) z ponúkaných produktov.
  3. Mimoriadna prémia môže byť finančná čiastka alebo iná hodnotná vec podľa toho, v akej forme bola prezentovaná v propagačnej kampani, na základe ktorej výherca Mimoriadnu prémiu vyhral.
  4. Akékoľvek ďalšie pravidlá a podmienky stanovené v Osobitných pravidlách Hry o Zlatú cenu, týkajúce sa prezentovanej formy Mimoriadnej prémie a možnosti jej výberu zo strany účastníka sa použijú primerane aj na kampane umožňujúce výhru Mimoriadnej prémie.
 4. VERNOSTNÁ CENA

  1. Hra prebieha od 1. 1. 2022 do 25. 1. 2023.
  2. Hodnota Vernostnej ceny je 2.000 €.
  3. Vernostnou cenou môže byť finančná čiastka alebo iná hodnotná vec podľa toho, aká cena bola prezentovaná v propagačnej kampani, na základe ktorej výherca Vernostnú cenu vyhral.
  4. Žrebovania o Vernostnú cenu sa môže zúčastniť každý, kto si objedná ponúkaný produkt a odpovie na ponuku zúčastniť sa Hry spôsobom, uvedeným v propagačných materiáloch doručených účastníkovi v rámci príslušnej propagačnej kampane do 7 dní odo dňa doručenia týchto materiálov (ak nie je v propagačných materiáloch doručených účastníkovi v rámci príslušnej propagačnej kampane uvedená iná lehota na odpoveď).
  5. Rovnaký účastník môže byť na základe rovnakých propagačných materiálov zaradený do žrebovania najviac 10-krát podľa podmienok v nich uvedených.
  6. Výhercovia budú určení žrebovaním. Žrebovanie sa uskutoční 15.2.2023 a prebehne automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísiel.
  7. Meno výhercu a informácie o príslušnej výhre budú zverejnené na webových stránkach https://obchod.tarsago.sk/hry-a-sutaze/pravidla-sutazi/ dňa 22. 2. 2023.
 5. VIP CENA

  1. Hra o VIP cenu prebieha od 1. 1. 2022 do 25. 1. 2023.
  2. VIP cenou je finančná čiastka vo výške 2.500 €.
  3. V súlade s pravidlami obsiahnutými v príslušných propagačných materiáloch môže výherca VIP ceny obdržať tiež bonus vo výške až 1.000 € v závislosti na propagačnej ponuke. Pre výhercu je platný bonus vo výške, v akej bol uvedený v propagačných materiáloch, na základe ktorých výherca vyhral.
  4. Účastníci sa môžu Hry zúčastniť nasledovnými spôsobmi:
   1. Spoločnosť Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sériu osobných účastníckych čísiel (ďalej len "Účastnícke čísla").
   2. Dňa 24. 2. 2022 prebehlo v priestoroch spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dohľadom notára vyžrebovanie Účastníckeho čísla, ktoré za podmienok uvedených nižšie, umožní získať niektorému z účastníkov Hry príslušnú výhru (ďalej len "Výherné číslo"). Žrebovanie bolo vykonané automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísiel.
   3. Výherný číslo je tajné a je bezpečne uložené u notára až do dňa 15. 2. 2023, kedy bude určený výherca (ďalej len "Deň určenia výhercu").
   4. Po vygenerovaní Účastníckych čísel a vyžrebovaní Výherného čísla budú Účastnícke čísla náhodne pridelené do propagačných materiálov, ktoré budú príslušnými Spoluorganizátormi zaslané potenciálnym účastníkom.
   5. Pre vstup do Hry si musia príjemcovia príslušných propagačných materiálov objednať ponúkaný produkt a aktivovať svoje Účastnícke čísla do 7 dní od doručenia týchto dokumentov (pokiaľ nie je v propagačných materiáloch doručených účastníkovi v rámci príslušnej kampane uvedená iná lehota pre objednanie a odpoveď). Aktivácia znamená odoslanie vstupnej listín obsahujúcej Účastnícke číslo naspäť príslušnému Spoluorganizátorovi alebo iný proces určený v propagačnom materiály (napr. telefonická registrácia u príslušného Spoluorganizátora). Pri aktivácii Účastníckych čísiel musia účastníci dôsledne dodržiavať pokyny uvedené v príslušných propagačných materiáloch.
   6. Príslušné údaje účastníkov (napr. kontaktné údaje účastníka a aktivované Účastnícke číslo), ktorí aktivovali svoje Účastnícke číslo, budú následne prijímajúcimi Spoluorganizátormi zaslané spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.
   7. V Deň určenia výhercu sa uskutočnia nasledujúce kroky:
    1. Výherné číslo sa porovná s Účastníckymi číslami;
    2. Účastník, ktorý riadne aktivoval svoje Účastnícke číslo, ktoré sa zhoduje s Výherným číslom, sa stane výhercom. Ak však Výherné číslo nebude pridelené do žiadnych propagačných materiálov alebo pokiaľ účastník, ktorý obdržal propagačné materiály s Účastníckym číslom, ktoré sa zhoduje s Výherným číslom, neaktivoval svoje Účastnícke číslo riadne a včas, alebo nie je z iných dôvodov oprávnený získať výhru, výhru získa držiteľ najbližšieho vyššieho Účastníckeho čísla, ako je Výherné číslo, ktorý aktivoval svoje Účastnícke číslo riadne a včas.
  5. Rovnaký účastník môže na základe rovnakých propagačných materiálov dostať najviac 10 Účastníckych čísel podľa podmienok v nich uvedených.
  6. Meno výhercu a informácie o príslušnej výhre budú zverejnené na webových stránkach https://obchod.tarsago.sk/ dňa 22. 2. 2023.
 6. ĎALŠIE HRY

  1. V období od 1.1.2022 do 25.1.2023 môžu Spoluorganizátori usporadúvať ďalšie Hry.
  2. Pravidlá účasti v ďalších Hrách (vrátane podrobností o type Hry, počiatočnom dátume, podmienkach vstupu do Hry, pravidlách pre výber výhercu a pod.) budú uvedené v Osobitných pravidlách, odsúhlasených všetkými Spoluorganizátormi pred začiatkom takejto ďalšej Hry.
  3. Osobitné pravidlá ďalších Hier a akékoľvek ich zmeny, rovnako ako ďalšie relevantné informácie týkajúce sa ďalších Hier, budú zdarma prístupné na webových stránkach https://obchod.tarsago.sk/hry-a-sutaze/pravidla-sutazi/.